Ready Mixed Concrete Business Co.,Ltd : บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมกับบริษัทฯ ในการร่วมรณณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย ทุกโรงงานทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน จึงได้จัดสวัสดิการในเรื่องรองเท้า และหมาวก Safety ให้พนักงานสวมใส่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานที่มีอุปกรณ์ไม่ครบหรือชำรุด สามารถเบิกได้ครับ "

Update News :
อบรมสัมมนาคอนกรีตเบื้องต้น --> รูปกิจกรรม
3 เมษายน 51 : คุณไสว นิลหยก ผู้จัดการภาค 2 กิจการภาคอีสาน และคุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ RMC เปิดการอบรมคอนกรีตเบื้องต้น ให้กับพนักงานจ้างเหมาของบริษัท RMC โดยผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพ นายช่างอานนท์ ลาภขจรสงวน เป็นผู้บรรยาย มีพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วม 40 คน

ประชุมพนักงาน OSR กรุงเทพ
วันที่ 23 เมษายน 51 : คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมพนักงาน OSR กรุงเทพ ครั้งที่ 3 ของปี 2551 เพื่อร่วมรับฟังการดำเนินการขายคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมพนักงาน OSR มีขวัญและกำลังใจดีมาก รวมทั้งทาง CPAC ได้ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการขาย โดยทราบว่า พนักงานเริ่มการขายสินค้าคอนกรีตพิเศษ โดยใช้ความรู้จากการอบรมคอนกรีตช่วยในการขาย ซึ่งข้อมูลจากการประชุม ทางบริษัทฯ จะประสานงานกับทางผู้ว่าจ้างต่อไป

เยี่ยมชมการทำงาน ศูนย์รับจ่าย กรุงเทพ 5 --> รูปกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฏาคม 51 : คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมศูนย์รับจ่ายงาน กรุงเทพ บางนา กม 4 ที่ได้ดำเนินการเริ่มรับจ่ายงาน โดยคุณสมหมาย เผื่อนปรีดา ผู้จัดการรับจ่าย กรุงเทพ 5 ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้เยี่ยมชมระบบการรับจ่ายงาน และการทำงานพนักงานรับจ่ายงานกรุงเทพ

มอบอุปกรณ์สวัสดิการ กรุงเทพ --> รูปกิจกรรม
วันที่ 26 เมษายน 51 : คุณธีรภัทร สมเพ็ธร เจ้าหน้าที่ประสานงานกรุงเทพ เข้ามอบสวัสดิการ เสื้อ กางเกง หมวกSafety และรองเท้าSafety กับหน่วยงานกิจการกรุงเทพ 5 อย่างครบถ้วน ทั้งนั้ได้ทำการสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน ร่วมพูดคุยปัญหาเพื่อนำมาทำการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมความปลอดภัย :
กิจการกรุงเทพ --> รูปกิจกรรม
21 - 22 เมษายน 51 คุณ วิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัทฯ ได้เข้าตรวจ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และ ซ้อมดับเพลิงให้กับ พนักงานจ้างเหมา คลองเก้า ฉลองกรุง และ โรงงานหนองจอก ร่วมกับ กิจการกรุงเทพ 5 และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย CPAC เพื่อให้พนักงานจ้างเหมาตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการขยายผลการจัดทำระบบ SCS ( SCG Contractor Safety Certification System ) ในพื้นที่อื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศ
26 เมษายน 51 คุณ คุณ วิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เยี่ยมการดำเนินงาน โครงการความปลอดภัย หน่วยงาน กรุงเทพ 5 ได้ย้ำเตือนในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน --> รูปกิจกรรม
ภาคตะวันออก
12 - 13 มีนาคม 51 คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ RMC เข้าร่วมหารือแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ และตรวจเยี่ยมพนักงานจ้างเหมาใน กิจการตะวันออก ภาค 4 แผนก มาบตาพุด ร่วมกับคุณสุนทร จันทิพย์วงษ์ ผู้จัดการผลิตระยอง ในการนี้ คุณกมลชัย ได้แจกอุปกรณ์ความปลอดภัยและมอบนโยบายเพื่อย้ำเตือนพนักงานให้สวมใส่อุปกรณ์ตลอดการทำงาน --> รูปกิจกรรม
8 - 10 เมษายน 51 คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ร่วมกับ คุณวิบูรณ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย CPAC จัดให้พนักงานอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานจ้างเหมาโรงงาน ในแผนกปราจีน สระบุรี ในการอบรมได้นำ VDO ความรู้เรื่องความปลอดภัย ให้พนักงานดูเพื่อความเข้าใจ --> รูปกิจกรรม
28- 29 พฤษภาคม 51 คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ได้ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย หน่วยงานแผนกสระบุรี นครนายก และแผนกกบินทร์บุรี ภาค 1 กิจการตะวันออกและอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานจ้างเหมาโรงงาน --> รูปกิจกรรม
30 พฤษภาคม 51 คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ร่วมกับ คุณวิบูรณ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย CPAC และคุณ สุนทร ผู้จัดการแผนกมาบตาพุด ได้เข้าให้ความรู้ในการทำงานอย่างปลอดภัย และตรวจการปฏิบัติงานโครงการความปลอดภัย ซึ่งทางบริษัทฯ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบพระคุณ คุณวิบูรณ์ ที่ให้ความรู้ต่อพนักงาน จ้างเหมาในครั้งนี้ --> รูปกิจกรรม
ภาคใต้
23 - 24 มีนาคม 51 คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ร่วมกับ คุณไพโรจน์ สัตยกุล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กิจการภาคใต้ เข้าตรวจความปลอดภัยในโรงงาน สงขลา คลังหาดใหญ่ และหาดใหญ่โดยเป็นแผนการดำเนินงานตามโครงการ SCS ( SCG Contractor Safety Certification System ) ทำการตรวจประเมินความปลอดภัยทุก 3 เดือน --> รูปกิจกรรม
9 - 11 มิถุนายน 51 คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ RMC ได้เข้าให้นโยบานเรื่องความปลอดภัยและแผนการดำเนินโครงการ SCS ( SCG Contractor Safety Certification System ) ในพื้นที่แผนก สงขลา และแผนกหาดใหญ่ กิจการภาคใต้ โดยให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และ ร่วมตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่อาจไม่ปลอดภัยโดยทางพนักงานสามารถแจ้งผ่านระบบ ข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยได้ โดยแบบฟอร์มใน Web Site ของบริษัทฯ --> รูปกิจกรรม
4 กรกฏาคม 51 คุณสุดารัตน์ เขียวเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และ คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ได้เข้าเยี่ยมพนักงานเพื่อติดตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนว ปฏิบัติที่บริษัทดำเนินงานทุกปี และได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัย โครงการ SCS สวัสดิการ สรุปอุบัติเหตุในปี51 ของบริษัทฯ ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยของพนักงานจ้างเหมา โรงงานชุมพร , สุราษฎร์ธานี , ปากน้ำตาปี , สมุย --> รูปกิจกรรม
ภาคอีสาน
13 - 15 มีนาคม 51 คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ในนาม หน่วยงานด้านความปลอดภัย ร่วมกับ คุณอรรถพล ดลเพ็ญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย CPAC เข้าตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ กิจการอีสาน ภาค 4 แผนกสกลนคร ได้นำสรุปอุบัติเหตุของปี 2550 และนโยบายทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อดำเนินการโครงการ SCS อย่างต่อเนื่อง --> รูปกิจกรรม
2 - 4 เมษายน 51 คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ เข้าให้นโยบายความปลอดภัย ในกิจการอีสาน ภาค 2 แผนกมหาสารคาม ได้มอบรองเท้า Safety และหมวก ให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย พนักงานในแผนกมหาสารคาม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี --> รูปกิจกรรม
23 - 24 มิถุนายน 51 คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ เข้าให้นโยบายความปลอดภัยกับ โรงงานในแผนกอุดร กิจการอีสาน ภาค 4 เพื่อรับทราบแนวนโยบาย และให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตรายในเรื่องความปลอดภัย ในกิจกรรมนี้ พนักงานได้ปฏิญาณ ตนว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด --> รูปกิจกรรม
25 - 26 มิถุนายน 51 คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน กรรมการผู้จัดการ และคุณไสว นิลหยก ผู้จัดการภาค 2 กิจการภาคอีสาน เข้าเปิดโครงการ SCS ( SCG Contractor Safety Certification System ) และ ให้นโยบายความปลอดภัยกับ โรงงานในแผนกขอนแก่น กิจการอีสาน ภาค 2 เพื่อรับทราบแนวนโยบายและให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตรายในเรื่องความปลอดภัย ในกิจกรรมนี้ พนักงานได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด --> รูปกิจกรรม

คุณวิชิต บุญโสดากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ บริษัท RMC เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันโครงการความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่พนักงานหลายท่านได้พบ และเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯซึ่งจะทำการตรวจ และประสานงานเรื่องความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ในทุกพื้นที่และเป็นผู้จัดหาสวัสดิการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
กิจกรรม อบรม
19 พ.ย. 2550 หลักสูตร ความรู้เรื่องไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล
17 ก.พ. 2551 หลักสูตร เสริมสร้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
26 ก.พ. 2551 หลักสูตร จิตรสำนึกด้านความปลออดภัย ภาคใต้
3 เม.ย. 2551 หลักสูตร คอนกรีตเบื้องต้น ภาคอีสาน 2
ความปลอดภัย
- ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ
- กราฟอุบัติเหตุ ปี 2551
- Safety Talk สกลนคร ระยอง กระบี่
- นโยบายความปลอดภัยปี 2551
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 2551
- รายงานอุบัติเหตุ มกราคม - มิถุนายน 2551
- แบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย
- แผนงานด้านความปลอดภัย 2551
- แบบฟอร์ม ตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย