บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด

(Ready Mixed Concrete)

  

 
   
   
   

              สำหรับ RMC Group นอกจากจะมีหนัวหน้ากลุ่มประจำภาคที่คอยดูแลเอาใจใส่และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วนั้น  ทางผู้บริหารเองได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมพนักงานในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภาค  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่พนักงานในพื้นที่ต่างๆได้รับรู้  และยังมีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาต่างๆจากพนักงานด้วยตัวผู้บริหารเองอีกด้วย                         

 

 

 

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.