Safety

  
 คุณไพศาล ติละกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
             
         ด้วยกลุ่มบริษัท RMC GROUP ดำเนินธุรกิจในเรื่องการบริหาร บุคคล มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทจึงได้มีการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงกำหนดให้ พนักงาน ถือ ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่อับดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอยากจะขอให้พนักงานทุกคนสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ และคาดหวังอยากให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม นโยบาย ของ บริษัท เราด้วยนะครับ

 

 
โครงสร้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 
คุณอนุวัฒน์  เจ็กภู่
ผู้จัดการงานระบบ, มอก.
เบอร์ติดต่อ  086-5631917
นายพิพัฒน์  นิภานันท์
ผู้จัดการพื้นที่ภาคกลางและ ผลิตตะวันออก4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 นายยอดเพชร  ปานแดง
หัวหน้ากลุ่ม ตต.4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
นายพิพัฒน์  นิภานันท์
ผู้จัดการพื้นที่ภาคกลางและ ผลิตตะวันออก4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 นายยอดเพชร  ปานแดง
หัวหน้ากลุ่ม ตต.4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 คุณผดุง ศิริมังกูลโกมาลย์
หัวหน้ากลุ่ม อส.2, อส.5
เบอร์ติดต่อ 082-3931653
 คุณโสรยา
หัวหน้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์ติดต่อ 084-6752685
 นายเลิศศักดิ์  หลีวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มภาคใต้ 3, 4
เบอร์ติดต่อ 084-3983185
นางสาววาริชา วรสิทธิกร
หัวหน้ากลุ่มภาคใต้ 1, 2
เบอร์ติดต่อ  098-0238420
นายพิพัฒน์  นิภานันท์
ผู้จัดการพื้นที่ภาคกลางและ ผลิตตะวันออก4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 นายยอดเพชร  ปานแดง
หัวหน้ากลุ่ม ตต.4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 
นายวุฒิชัย  พึ่งหนู
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิในการทำงานผลิตตะวันออก1 
เบอร์ติดต่อ 090-0342695

       

 

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.