นโยบาย TTS

 

 VISION

เป็นผู้นำด้านการรับจ้างเหมางาน ผลิตงาน ควบคุมคุณภาพและงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม

 

MISSION

  • มีระบบการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และเป็นธรรม
  • มุ่งเน้นการให้บริการที่ส้รางความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  • พัฒนาระบบการบริหารงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.