ผังองค์กร TQC

โครงสร้างผู้บริหาร

 
คุณกมลชัย เรืองจุติโพธิ์พาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด

 

คุณไพศาล  ติละกุล
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด

คุณสุดารัตน์  เขียวเรือง
กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด
   

 

  โครงสร้างงานภายในองค์กร

คุณพัชราภรณ์  น้ำผึ้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี RMC / เจ้าหน้าที่ประสานงานการบุคคล
คุณมลฤดี  ไชยศิลป์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี RMC / เจ้าหน้าที่ประสานงานการบุคคล (ภาคใต้) 
   
 
คุณรัตนาภรณ์  เพชรสีเขียว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี TQC
คุณวันเพ็ญ รวมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี TTS 
   
คุณพิพัฒน์  นิภานันท์
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการบุคคล RMC
คุณวาริชา  วรสิทธิกร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการบุคคล RMC
   

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.