Safety

  
 คุณไพศาล ติละกูล
รองกรรมการผู้จัดการ
             
         ด้วยกลุ่มบริษัท RMC GROUP ดำเนินธุรกิจในเรื่องการบริหาร บุคคล มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทจึงได้มีการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงกำหนดให้ พนักงาน ถือ ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่อับดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอยากจะขอให้พนักงานทุกคนสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ และคาดหวังอยากให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม นโยบาย ของ บริษัท เราด้วยนะครับ

 

 
โครงสร้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 
คุณอนุวัฒน์  เจ็กภู่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง
เบอร์ติดต่อ  086-5631917
นายพิพัฒน์  นิภานันท์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผลิตกรุงเทพ 5
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 นายยอดเพชร  ปานแดง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผลิตตะวันตก4
เบอร์ติดต่อ  092-3766364
 คุณผดุง ศิริมังกูลโกมาลย์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผลิตตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์ติดต่อ 082-3931653
 คุณสุริยัน ลันธิสอน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผลิตตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์ติดต่อ 084-6752685
 นายเลิศศักดิ์  หลีวิจิตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผลิตใต้ 1, 3 และ 4
เบอร์ติดต่อ 084-3983185
นายอนุชา ณ สกุล 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผลิตใต้ 2
เบอร์ติดต่อ 
 
นายวุฒิชัย  พึ่งหนู
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิในการทำงานผลิตตะวันออก1 และ 4
เบอร์ติดต่อ 090-0342695

       

 

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.